Reklama การโฆษณา
Notowania ใบเสนอราคา


Ceny tytoniu ราคายาสูบ
pi±tek, 03 listopad 2006 ปี่±ศุกร์พฤศจิกายน 3, 2006
Image Spodziewano siê sporych strat, tymczasem zbiory tytoniu okaza³y siê w tym roku rewelacyjne- ponad 40 tysiêcy ton. เราคาดว่าการสูญเสียอย่างมากในขณะที่การเก็บเกี่ยวยาสูบพิสูจน์แล้วว่าเป็น rewelacyjne- ในปีนี้กว่า 40,000 ตัน Wiadomo ju¿ te¿ jaka bêdzie wysoko æ unijnych dop³at. นอกจากนี้รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่จะเป็นความสูงของเงินอุดหนุนของสหภาพยุโรป
Do kilograma tytoniu Virginia wynosz± one 7 z³otych i 4 grosze, a do ciemnych odmian takich jak Burley (czyt.Barlej)- 4 z³ote 61 groszy. เพื่อกิโลกรัมยาสูบเวอร์จิเนียพวกเขาจะ± 7 Zloty และ 4 เหรียญและพันธุ์ที่มืดเช่นเบอร์ลีย์ (czyt.Barlej) - 4 พื้นที่ติดต่อทอง 61 เซ็นต์

W przypadku tych ostatnich- to du¿o mniej ni¿ siê spodziewano. สำหรับ ostatnich- เหล่านี้มากน้อยกว่าที่คาด Wszystko przez 30%-owe przekroczenia kontraktacji i ogromne zbiory. ทุกอย่างสำหรับการทำสัญญาการใช้จ่ายเกิน 30% และคอลเลกชันขนาดใหญ่ Ale jest jeszcze szansa, ¿e po zakoñczeniu kampanii i zrobieniu bilansu w czerwcu lub lipcu, oka¿e siê, ¿e dop³aty zostan± zwiêkszone. แต่ยังคงมีโอกาสที่ว่าหลังจากการรณรงค์และการสมดุลในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมoka¿eแน่ใจว่า±dop³atyจะเพิ่มขึ้น

1. Ceny skupu tytoniu ( z dop³atami) Z³/kg 2005 2006 odmiana „Virginia” 8,00-8,50 ok. 10,00 odmiana „Burley” 6,00-6,50 5,80-5,90 1. ราคาซื้อยาสูบ (มีdop³atami) PLN / กก 2005 2006 รูปแบบของ "เวอร์จิเนีย" 8,00-8,50 ประมาณ. 10,00 หลากหลาย "อเมริกัน" 6,00-6,50 5.80-5.90

Ceny skupu tytoniu odmiany „ Virginia” s± wy¿sze ni¿ w ubieg³ym roku, tañsze s± natomiast li¶cie odmiany „Burley”. ราคาซื้อของความหลากหลายยาสูบ "เวอร์จิเนีย" s ±สูงกว่าในปีที่ผ่านมาที่ราคาถูกกว่า± s ในขณะที่รายชื่อของความหลากหลาย "เบอร์ลีย์"

Wielko æ skupu tytoniu tys. ปริมาณของพันยาสูบซื้อ ton 2002 26,5 2003 30,5 2005 33,0 2006 ok.42,0-43,0 เสื้อ 2,002 26.5 2,003 30.5 2,005 33.0 2,006 ok.42,0-43,0

Zbiory tytoniu mog± byæ wy¿sze nawet o 10 tysiêcy ton ni¿ w ubieg³ym sezonie. การเก็บเกี่ยวยาสูบ±สามารถสูงได้ถึง 10,000 ตันกว่าในฤดูกาลubieg³ym Rolnicy licz±, ¿e ilo æ skupionego surowca w Polsce nie przekroczy zakontraktowanych 45 tysiêcy ton, od tego zale¿y bowiem ostateczna cena wyprodukowanych li¶ci. เกษตรกรนับ±จำนวนที่เข้มข้นวัตถุดิบในโปแลนด์ไม่เกินกว่าที่ทำสัญญา 45,000 ตันเพราะเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับราคาสุดท้ายที่ทำรายการ

(A.Borowska, Telewizja Polska - Informacje Rolnicze) (A.Borowska ทีวีโปแลนด์ - สารสนเทศการเกษตร)

Notowania cen
Portal rolniczy
Praca w rolnictwie