Reklama การโฆษณา
Notowania ใบเสนอราคา


Ceny tytoniu ราคายาสูบ
pi±tek, 03 listopad 2006 ปี่±ศุกร์พฤศจิกายน 3, 2006
Image Spodziewano siê sporych strat, tymczasem zbiory tytoniu okaza³y siê w tym roku rewelacyjne- ponad 40 tysiêcy ton. เราคาดว่าการสูญเสียเป็นจำนวนมากในขณะที่การเก็บเกี่ยวยาสูบเปิดออกมาเป็นปีนี้กว่า 40,000 ตัน rewelacyjne- Wiadomo ju¿ te¿ jaka bêdzie wysoko æ unijnych dop³at. Te¿รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ความสูงจะมีเงินอุดหนุนสหภาพยุโรป
Do kilograma tytoniu Virginia wynosz± one 7 z³otych i 4 grosze, a do ciemnych odmian takich jak Burley (czyt.Barlej)- 4 z³ote 61 groszy. เวอร์จิเนียกิโลกรัมยาสูบพวกเขาจะ± 7 ซวอตีและ 4 เซนต์และพันธุ์สีเข้มเช่นเบอร์ลีย์ (czyt.Barlej) - 4 พื้นที่ติดต่อทอง 61 เซ็นต์

W przypadku tych ostatnich- to du¿o mniej ni¿ siê spodziewano. สำหรับเหล่านี้ ostatnich- du¿oน้อยกว่าที่คาดไว้ Wszystko przez 30%-owe przekroczenia kontraktacji i ogromne zbiory. ทุกอย่างสำหรับการทำสัญญาการใช้จ่ายเกิน 30% และคอลเลกชันขนาดใหญ่ Ale jest jeszcze szansa, ¿e po zakoñczeniu kampanii i zrobieniu bilansu w czerwcu lub lipcu, oka¿e siê, ¿e dop³aty zostan± zwiêkszone. แต่ยังคงมีโอกาสที่หลังจากการสิ้นสุดของการรณรงค์และการสมดุลในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมoka¿eแน่ใจว่า±dop³atyจะเพิ่มขึ้น

1. Ceny skupu tytoniu ( z dop³atami) Z³/kg 2005 2006 odmiana „Virginia” 8,00-8,50 ok. 10,00 odmiana „Burley” 6,00-6,50 5,80-5,90 1. ซื้อราคายาสูบ (มีdop³atami) PLN / กก. 2005 2006 รุ่น "เวอร์จิเนีย" 8,00-8,50 ประมาณ. 10,00 หลากหลาย "เบอร์ลีย์" 6,00-6,50 5.80-5.90

Ceny skupu tytoniu odmiany „ Virginia” s± wy¿sze ni¿ w ubieg³ym roku, tañsze s± natomiast li¶cie odmiany „Burley”. ซื้อราคาของความหลากหลายยาสูบ "เวอร์จิเนีย" S ±สูงกว่าในปีที่ผ่านมาที่ราคาถูกกว่า S ±ขณะที่รายการของความหลากหลาย "เบอร์ลีย์"

Wielko æ skupu tytoniu tys. ขนาดซื้อยาสูบพัน ton 2002 26,5 2003 30,5 2005 33,0 2006 ok.42,0-43,0 ตัน 2,002 26.5 2,003 30.5 2,005 33.0 2,006 ok.42,0-43,0

Zbiory tytoniu mog± byæ wy¿sze nawet o 10 tysiêcy ton ni¿ w ubieg³ym sezonie. การเก็บเกี่ยวยาสูบ±อาจจะสูงได้ถึง 10,000 ตันกว่าในฤดูubieg³ym Rolnicy licz±, ¿e ilo æ skupionego surowca w Polsce nie przekroczy zakontraktowanych 45 tysiêcy ton, od tego zale¿y bowiem ostateczna cena wyprodukowanych li¶ci. เกษตรกรนับ±จำนวนที่เข้มข้นวัตถุดิบในโปแลนด์ไม่เกินหด 45,000 ตันราคาสุดท้ายขึ้นอยู่ในความเป็นจริงทำรายการ

(A.Borowska, Telewizja Polska - Informacje Rolnicze) (A.Borowska ทีวีโปแลนด์ - สารสนเทศการเกษตร)

Notowania cen
Portal rolniczy
Praca w rolnictwie