Reklama การโฆษณา
Notowania ใบเสนอราคา


Ceny tytoniu ราคายาสูบ
pi±tek, 03 listopad 2006 ปี่±ศุกร์พฤศจิกายน 3, 2006
Image Spodziewano siê sporych strat, tymczasem zbiory tytoniu okaza³y siê w tym roku rewelacyjne- ponad 40 tysiêcy ton. คาดหวังการสูญเสียเป็นจำนวนมากในขณะที่การเก็บเกี่ยวยาสูบกลายเป็น rewelacyjne- ในปีนี้กว่า 40,000 ตัน Wiadomo ju¿ te¿ jaka bêdzie wysoko æ unijnych dop³at. Te¿รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ความสูงจะมีเงินอุดหนุนจากสหภาพยุโรป
Do kilograma tytoniu Virginia wynosz± one 7 z³otych i 4 grosze, a do ciemnych odmian takich jak Burley (czyt.Barlej)- 4 z³ote 61 groszy. สำหรับกิโลกรัมยาสูบเวอร์จิเนียพวกเขาจะ± 7 Zloty และ 4 pennies และพันธุ์มืดเช่นอเมริกัน (czyt.Barlej) - 4 พื้นที่สัมผัสทอง 61 เซ็นต์

W przypadku tych ostatnich- to du¿o mniej ni¿ siê spodziewano. เหล่านี้ ostatnich- นี้du¿oน้อยกว่าที่คาด Wszystko przez 30%-owe przekroczenia kontraktacji i ogromne zbiory. สำหรับสัญญาการใช้จ่ายเกิน 30% และคอลเลกชันขนาดใหญ่ Ale jest jeszcze szansa, ¿e po zakoñczeniu kampanii i zrobieniu bilansu w czerwcu lub lipcu, oka¿e siê, ¿e dop³aty zostan± zwiêkszone. แต่ยังคงมีโอกาสที่หลังจากการสิ้นสุดของการรณรงค์และการสมดุลในเดือนมิถุนายนหรือกรกฏาคมoka¿eสอบให้แน่ใจว่า±dop³atyจะเพิ่มขึ้น

1. Ceny skupu tytoniu ( z dop³atami) Z³/kg 2005 2006 odmiana „Virginia” 8,00-8,50 ok. 10,00 odmiana „Burley” 6,00-6,50 5,80-5,90 1. ราคาซื้อยาสูบ (มีdop³atami) PLN / กก. 2005 2006 รุ่น "เวอร์จิเนีย" 8,00-8,50 ประมาณ 10.00 น. ความหลากหลาย "อเมริกัน" 6,00-6,50 5.80-5.90

Ceny skupu tytoniu odmiany „ Virginia” s± wy¿sze ni¿ w ubieg³ym roku, tañsze s± natomiast li¶cie odmiany „Burley”. ราคาซื้อของความหลากหลายยาสูบเวอร์จิเนียของ±สูงกว่าในปีที่แล้วราคาถูกกว่า S ±ขณะที่รายการของความหลากหลาย "อเมริกัน"

Wielko æ skupu tytoniu tys. ปริมาณการซื้อยาสูบพัน ton 2002 26,5 2003 30,5 2005 33,0 2006 ok.42,0-43,0 T 2,002 26.5 2,003 30.5 2,005 33.0 2,006 ok.42,0-43,0

Zbiory tytoniu mog± byæ wy¿sze nawet o 10 tysiêcy ton ni¿ w ubieg³ym sezonie. การเก็บเกี่ยวยาสูบ±อาจจะสูงถึง 10,000 ตันกว่าในฤดูubieg³ym Rolnicy licz±, ¿e ilo æ skupionego surowca w Polsce nie przekroczy zakontraktowanych 45 tysiêcy ton, od tego zale¿y bowiem ostateczna cena wyprodukowanych li¶ci. เกษตรกรนับ±ที่เน้นจำนวนของวัตถุดิบในโปแลนด์ไม่เกิน 45,000 ตันทำสัญญาตั้งแต่นี้ขึ้นอยู่กับราคาสุดท้ายสำหรับรายการที่ผลิต

(A.Borowska, Telewizja Polska - Informacje Rolnicze) (A.Borowska ทีวีโปแลนด์ - สารสนเทศการเกษตร)

Notowania cen
Rybacy
Portal rolniczy
Filmy rolnicze
Portal o warzywach
Praca w rolnictwie